Szkoła Podstawowa nr 19

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2

 GABINET LOGOPEDYCZNY

Uczniowie uczęszczają na zajęcia logopedyczne indywidualnie lub w parach.

Na zajęciach logopedycznych udziela się wsparcia:

- uczniom z oligofazją – niedokształceniem mowy, które towarzyszy niepełnosprawności intelektualnej

- uczniom z niedokształcenia mowy występującego przy uszkodzeniu centralnego układu nerwowego

- uczniom z dyzartrią - zaburzeniem mowy współwystępujących z MPD

- uczniom z autyzmem

- uczniom z niedosłuchem

- uczniom z wadami wymowy

- prowadzę terapię zaburzeń mowy wynikających z chorób genetycznych np. Zespołu Downa

 

Na początku terapii uczeń jest diagnozowany i na tej podstawie tworzony jest indywidualny program terapii. 

W  skład diagnozy wchodzą:

- ocena nawiązania interakcji i kontaktu z terapeutą

- ocena sprawności aparatu artykulacyjnego

- ocena funkcji połykowych, oddechowych, gryzienia i żucia

- ocena kompetencji językowej dziecka

- ocena zasobów słownika czynnego

- ocena stopnia rozumienia mowy

- ocena artykulacji ( poprawności realizacji głosek w izolacji, w sylabach, w słowach i w mowie spontanicznej)

- badanie słuchu fonemowego

- ocena umiejętności czytania oraz ocena stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu.

W gabinecie wykorzystuje się szereg różnych metod i technik pracy. Pracujemy nad wspomaganiem komunikacji werbalnej ale również nad wprowadzeniem i doskonaleniem wszelkich alternatywnych metod komunikacji, np. gestów Makaton czy symboli graficznych.

Podczas zajęć logopedycznych wykonujemy szereg ćwiczeń:

- artykulacyjnych

- oddechowych

- fonacyjnych

słuchowych

- wzbogacających zasób słownika czynnego i biernego

- doskonalących słuch fonematyczny

- poprawiających płynność mówienia

- usprawniających technikę czytania

 

Priorytetami pracy logopedy są:

- prowadzenie terapii logopedycznej

- współpraca z nauczycielami uczącymi

- stały i systematyczny przebieg informacji pomiędzy logopedą a rodzicami, który odbywa się na bieżąco – w rozmowach indywidualnych lub w formie informacji pisemnych przekazywanych rodzicom dziecka po każdych zajęciach

- regularne poszerzanie swojej wiedzy i zwiększanie umiejętności w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia i w systemie szkoleń zewnętrznych.

Kompleksowa terapia logopedyczna obejmuje stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy oraz ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

 

Logopeda: Beata Szalonka